Tập tin : gv.gif
Bản đồ-Conakry-gv.gif
328x352 (Pixel)
GIF (File Format)

Bản đồ : Conakry
Quyền tác giả : www.allnationalanthems.com