Tập tin : 66.gif
Bản đồ-Dakar-66.gif
500x548 (Pixel)
GIF (File Format)

Bản đồ : Dakar
Quyền tác giả : 4.bp.blogspot.com