Tập tin : braun_hogenberg_II_55_b.jpg
Bản đồ-Damas-braun_hogenberg_II_55_b.jpg
2569x2350 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Damas
Quyền tác giả : historic-cities.huji.ac.il