Tập tin : Damascus_locator_map.png
Bản đồ-Damas-Damascus_locator_map.png
912x967 (Pixel)
PNG (File Format)

Bản đồ : Damas
Quyền tác giả : upload.wikimedia.org