Tập tin : Dera-Ismail-Khan.jpg
Bản đồ-Dera Ismail Khan Airport-Dera-Ismail-Khan.jpg
768x576 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Dera Ismail Khan Airport
Quyền tác giả : www.samaa.tv