Tập tin : Bengal%25252BMap%25252Bof%25252B1776%25252BRennell.jpg
Bản đồ-Dhaka-Bengal%25252BMap%25252Bof%25252B1776%25252BRennell.jpg
1472x1600 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Dhaka
Quyền tác giả : 2.bp.blogspot.com