Tập tin : DHAKA%2BCITY%2B%2BMAP.jpg
Bản đồ-Dhaka-DHAKA%2BCITY%2B%2BMAP.jpg
984x1600 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Dhaka
Quyền tác giả : 1.bp.blogspot.com