Tập tin : 012-Dhaka%20map%20pre-Mughal%20rule.gif
Bản đồ-Dhaka-012-Dhaka%20map%20pre-Mughal%20rule.gif
790x711 (Pixel)
GIF (File Format)

Bản đồ : Dhaka
Quyền tác giả : www.dhakatown.net