Tập tin : Map%2Bof%2BBangladesh.jpg
Bản đồ-Dhaka-Map%2Bof%2BBangladesh.jpg
1093x1526 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Dhaka
Quyền tác giả : 3.bp.blogspot.com