Tập tin : Global_ChoeraCases07_ITH2009.png
Bản đồ-Fiji-Global_ChoeraCases07_ITH2009.png
2027x1358 (Pixel)
PNG (File Format)

Bản đồ : Fiji
Quyền tác giả : gamapserver.who.int