Tập tin : ca000006.jpg
Bản đồ-George Town-ca000006.jpg
6688x9171 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : George Town
Quyền tác giả : georgetownmetropolitan.files.wordpress.com