Tập tin : 97915512_gtjLf9u-lXQfwtexfx68OtpQHgxlG8nH7ZWOnqRW8gU.jpg
Bản đồ-Harry Mwanga Nkumbula International Airport-97915512_gtjLf9u-lXQfwtexfx68OtpQHgxlG8nH7ZWOnqRW8gU.jpg
600x600 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Harry Mwanga Nkumbula International Airport
Quyền tác giả : fastly.4sqi.net