Tập tin : map-finland-helsinki.gif
Bản đồ-Helsinki-map-finland-helsinki.gif
450x450 (Pixel)
GIF (File Format)

Bản đồ : Helsinki
Quyền tác giả : maps-guide.org