Tập tin : New-Jersey-Road-Map.gif
Bản đồ-Jersey-New-Jersey-Road-Map.gif
1432x2468 (Pixel)
GIF (File Format)

Bản đồ : Jersey
Quyền tác giả : mappery.com