Tập tin : new-jersey-map.jpg
Bản đồ-Jersey-new-jersey-map.jpg
1071x1854 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Jersey
Quyền tác giả : www.new-jersey-map.org