Tập tin : new_jersey_ref_2001.jpg
Bản đồ-Jersey-new_jersey_ref_2001.jpg
600x750 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Jersey
Quyền tác giả : www.yellowmaps.com