Tập tin : new-jersey-road-map.gif
Bản đồ-Jersey-new-jersey-road-map.gif
1432x2468 (Pixel)
GIF (File Format)

Bản đồ : Jersey
Quyền tác giả : www.new-jersey-map.org