Tập tin : south%252Bsudan.jpg
Bản đồ-Juba-south%252Bsudan.jpg
1130x1600 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Juba
Quyền tác giả : 4.bp.blogspot.com