Tập tin : kabul-map.jpg
Bản đồ-Kabul-kabul-map.jpg
819x560 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Kabul
Quyền tác giả : tribkcpq.files.wordpress.com