Tập tin : Kyiv-Map.jpg
Bản đồ-Kiev-Kyiv-Map.jpg
1272x1752 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Kiev
Quyền tác giả : www.mappery.com