Tập tin : kyiv-tram-map.png
Bản đồ-Kiev-kyiv-tram-map.png
2230x1776 (Pixel)
PNG (File Format)

Bản đồ : Kiev
Quyền tác giả : www.urbanrail.net