Tập tin : bc-kingston-th.jpg
Bản đồ-Kingston-bc-kingston-th.jpg
867x522 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Kingston
Quyền tác giả : www.londonancestor.com