Tập tin : map_kingston.jpg
Bản đồ-Kingston-map_kingston.jpg
1192x1210 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Kingston
Quyền tác giả : www.losmejoresdestinos.com