Tập tin : vc-map.gif
Bản đồ-Kingstown-vc-map.gif
328x352 (Pixel)
GIF (File Format)

Bản đồ : Kingstown
Quyền tác giả : www.worldandcitymaps.com