Tập tin : Kingstown.jpg
Bản đồ-Kingstown-Kingstown.jpg
800x531 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Kingstown
Quyền tác giả : upload.wikimedia.org