Tập tin : kingstown-map-thumb.jpg
Bản đồ-Kingstown-kingstown-map-thumb.jpg
220x220 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Kingstown
Quyền tác giả : www.planetware.com