Tập tin : 1855%252Bwalling%252B(3).jpg
Bản đồ-Kingstown-1855%252Bwalling%252B(3).jpg
1600x1119 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Kingstown
Quyền tác giả : 1.bp.blogspot.com