Tập tin : kingstown-nc-3735890.gif
Bản đồ-Kingstown-kingstown-nc-3735890.gif
612x612 (Pixel)
GIF (File Format)

Bản đồ : Kingstown
Quyền tác giả : www.landsat.com