Tập tin : VCT_map.gif
Bản đồ-Kingstown-VCT_map.gif
330x355 (Pixel)
GIF (File Format)

Bản đồ : Kingstown
Quyền tác giả : www.studentsoftheworld.info