Tập tin : aiesha-336x280.gif
Bản đồ-Kingstown-aiesha-336x280.gif
336x280 (Pixel)
GIF (File Format)

Bản đồ : Kingstown
Quyền tác giả : images.maplandia.com