Tập tin : 250px-Kingstown.png
Bản đồ-Kingstown-250px-Kingstown.png
250x284 (Pixel)
PNG (File Format)

Bản đồ : Kingstown
Quyền tác giả : wpcontent.answcdn.com