Tập tin : trmc_mp_congo_SA33_08_1_m.jpg
Bản đồ-Kinshasa-trmc_mp_congo_SA33_08_1_m.jpg
4830x3668 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Kinshasa
Quyền tác giả : www.lib.utexas.edu