Tập tin : 105963-050-309F32A4.gif
Bản đồ-Kinshasa-105963-050-309F32A4.gif
1600x1597 (Pixel)
GIF (File Format)

Bản đồ : Kinshasa
Quyền tác giả : media.web.britannica.com