Tập tin : FC2BC3F54CC1C212C12564800027D605_2.gif
Bản đồ-Kinshasa-FC2BC3F54CC1C212C12564800027D605_2.gif
497x746 (Pixel)
GIF (File Format)

Bản đồ : Kinshasa
Quyền tác giả : img.static.reliefweb.int