Tập tin : locations-bombed-july-12.jpg
Bản đồ-Liban-locations-bombed-july-12.jpg
1684x2382 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Liban
Quyền tác giả : kharita.files.wordpress.com