Tập tin : Lebanon_map.gif
Bản đồ-Liban-Lebanon_map.gif
329x353 (Pixel)
GIF (File Format)

Bản đồ : Liban
Quyền tác giả : www.geographyiq.com