Tập tin : Lebanon-physical-map.gif
Bản đồ-Liban-Lebanon-physical-map.gif
1412x1776 (Pixel)
GIF (File Format)

Bản đồ : Liban
Quyền tác giả : www.ezilon.com