Tập tin : lebanon-map.gif
Bản đồ-Liban-lebanon-map.gif
415x435 (Pixel)
GIF (File Format)

Bản đồ : Liban
Quyền tác giả : www.destination360.com