Tập tin : LEBANON-MAP.jpg
Bản đồ-Liban-LEBANON-MAP.jpg
1237x1731 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Liban
Quyền tác giả : www.digital-map-graphics.com