Tập tin : Lebanon%252Bregional%252Bmap.gif
Bản đồ-Liban-Lebanon%252Bregional%252Bmap.gif
375x323 (Pixel)
GIF (File Format)

Bản đồ : Liban
Quyền tác giả : 3.bp.blogspot.com