Tập tin : leba-LMAP-md.png
Bản đồ-Liban-leba-LMAP-md.png
965x966 (Pixel)
PNG (File Format)

Bản đồ : Liban
Quyền tác giả : www.operationworld.org