Tập tin : Lithuania_Map_Europe.jpg
Bản đồ-Litva-Lithuania_Map_Europe.jpg
504x576 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Litva
Quyền tác giả : www.freeusandworldmaps.com