Tập tin : map-of-lithuania.gif
Bản đồ-Litva-map-of-lithuania.gif
329x353 (Pixel)
GIF (File Format)

Bản đồ : Litva
Quyền tác giả : www.setranslations.com