Tập tin : political-map-of-46n00-14e30.jpg
Bản đồ-Ljubljana-political-map-of-46n00-14e30.jpg
850x530 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Ljubljana
Quyền tác giả : maps.maphill.com