Tập tin : togo-map-1.jpg
Bản đồ-Lomé-togo-map-1.jpg
600x600 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Lomé
Quyền tác giả : lh3.googleusercontent.com