Tập tin : to-map.gif
Bản đồ-Lomé-to-map.gif
338x727 (Pixel)
GIF (File Format)

Bản đồ : Lomé
Quyền tác giả : www.japanafricanet.com