Tập tin : male-atoll-map.png
Bản đồ-Malé-male-atoll-map.png
658x711 (Pixel)
PNG (File Format)

Bản đồ : Malé
Quyền tác giả : www.maldivesbest.com