Tập tin : south-male-map-a0-800x600.jpg
Bản đồ-Malé-south-male-map-a0-800x600.jpg
800x566 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Malé
Quyền tác giả : frogandprincess.files.wordpress.com