Tập tin : manila-map3.jpg
Bản đồ-Manila-manila-map3.jpg
480x645 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Manila
Quyền tác giả : www.justmaps.org