Tập tin : mona-MMAP-md.png
Bản đồ-Monaco-mona-MMAP-md.png
1036x733 (Pixel)
PNG (File Format)

Bản đồ : Monaco
Quyền tác giả : www.operationworld.org